top of page

Hanfodion:

Sut i Mewnforio Eich Data i Mewn i Freeform

  • Overview
    Importing your CT data correctly into Geomagics Freeform is an important step to avoid designs that don't fit the anatomy. ​ It's important to understand the different options and how they will affect the patient's anatomy to produce a safe and effective design process and end result. ​ In this video, we take a closer look at these import options and they change the patients anatomy, including: Measurement units Clay, buck and mesh models and their properties Model resolution Voxels, voids and filling holes X,Y,Z global model position
  • Further Reading
    Relevent research paper links / citations
  • Attributions
    CT scanner videography by RhPAP is licensed under CC BY 3.0

__Lecture 1: Design Planning and Inputs

Caption Examples - English

When our unique appearances change through disease or injury, we can design reconstructive implants customised for each patient. We call this 'custom medical device design' | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Custom medical devices are regulatory riddled & expensive, but the reduced likelihood of revision surgeries & reduced duration of in-patient admissions, the overall treatment cost can decrease | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Using CT scan data for 3D computer-aided planning, design, and direct manufacture of the final custom devices is state-of-the-art | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Pan fydd ein hedrychiad unigryw’n newid oherwydd afiechyd neu anaf, gallwn ddylunio mewnblaniadau adluniol wedi'u teilwra i bob claf. 'Dylunio dyfeisiau meddygol wedi’u teilwra' rydyn ni'n galw hyn | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae maes dyfeisiau meddygol wedi’u teilwra’n llawn rheoliadau ac maen nhw’n ddrud, ond gan fod tebygolrwydd is o lawdriniaeth ddiwygio a bod cleifion mewnol yn cael eu derbyn am lai o amser, gall cost gyffredinol y driniaeth leihau | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae defnyddio data sganiau CT ar gyfer cynllunio 3D gyda chymorth cyfrifiadur, dylunio, a gweithgynhyrchu uniongyrchol y dyfeisiau terfynol wedi’u teilwra ar flaen y gad | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 2: Design and Development Activities

Caption Examples

Our patient's safety relies on the quality & reliability of medical devices. The medical device design & manufacturing sector is one of the most heavily regulated around the globe | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Developing a quality management system requires a significant & sustained amount of resources. It's a vital way to ensure patient safety, reliability, & demonstrate compliance with regulations | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

ISO 13485 has 8 clauses detailing the requirements of organizations engaged in the design, manufacture and supply of medical devices | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae diogelwch ein cleifion yn dibynnu ar ansawdd a dibynadwyedd dyfeisiau meddygol. Y sector dylunio a gweithgynhyrchu dyfeisiau meddygol yw un o'r rhai mwyaf rheoleiddiedig yn y byd | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae datblygu system rheoli ansawdd yn gofyn am adnoddau sylweddol a pharhaus. Mae'n ffordd hanfodol o sicrhau diogelwch cleifion, dibynadwyedd, a dangos cydymffurfiaeth â rheoliadau | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae gan ISO 13485 8 cymal yn manylu ar ofynion sefydliadau sy'n ymwneud â’r gwaith o ddylunio, cynhyrchu a chyflenwi dyfeisiau meddygol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 3: 7.3 Design and development 

Caption Examples

Our bodies are made up of a delicate balance of interconnected, complex structures. We need to evidence how our medical devices can reduce the risk of harm whilst restoring form & function | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Custom Medical Devices are divided into classifications, 1, 2A, 2B and 3. So, how do we determine which classification our devices fit into? The answer is risk | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Risk is inherent with all medical devices, but by following strict regulations, we can reduce the risk as far as possible for our patients and heal instead of harm | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae ein cyrff yn cynnwys cydbwysedd bregus o strwythurau cydgysylltiedig a chymhleth. Mae angen i ni ddangos tystiolaeth o’r ffordd y gall ein dyfeisiau meddygol leihau'r risg o niwed wrth adfer ffurf a swyddogaeth | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae Dyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra wedi’u rhannu i ddosbarthiadau, 1, 2A, 2B a 3. Felly, sut ydyn ni'n penderfynu pa ddosbarthiad sy’n addas i’n dyfeisiau? Yr ateb yw risg | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae risg yn gynhenid i bob dyfais feddygol, ond trwy ddilyn rheoliadau llym, gallwn leihau'r risg i’r eithaf posibl i'n cleifion, a gwella yn lle niweidio | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 4: 7.4 Purchasing

Caption Examples

It is vital that staff use the most up-to-date, authorised documentation to ensure that they are keeping patients safe & abiding by the law. Let's explore documentation structure & control | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Good document control ensures that every document is tracked as it flows through different departments, stakeholders & third parties throughout its life cycle | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

The document structure pyramid guides us through what to do, how to do it, and how to evidence the actions you've taken, forming a traceable flow of evidence | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae'n hanfodol bod staff yn defnyddio'r dogfennau awdurdodedig mwyaf diweddar i sicrhau eu bod nhw’n cadw cleifion yn ddiogel ac yn cadw at y gyfraith. Gadewch i ni archwilio strwythur a rheolaeth dogfennaeth | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae rheoli dogfennau’n dda yn sicrhau bod pob dogfen yn cael ei holrhain wrth iddi lifo trwy wahanol adrannau, rhanddeiliaid a thrydydd partïon trwy gydol ei chylch oes | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae’r pyramid strwythur dogfennau’n ein tywys trwy beth i'w wneud, sut i'w wneud, a sut i ddangos tystiolaeth o'r camau rydych chi wedi'u cymryd, gan greu llif o dystiolaeth y gellir ei olrhain | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 5: 7.5 Production and service provision

Caption Examples

Suffering harm is an unavoidable aspect of living. Improving safety requires us to assess & manage risk. Let's review the legal framework, ISO standards & developing our risk management files | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Defining your criteria for risk acceptability will inform the design of your risk estimation tools. Data gathered during your risk management activities will also inform your technical files | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Risk management is rewarding- it builds a team with a common goal of improving patient outcomes by making your devices as safe as possible | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae dioddef niwed yn agwedd anochel ar fyw. Er mwyn gwella diogelwch, mae’n ofynnol i ni asesu a rheoli risg. Gadewch i ni adolygu'r fframwaith cyfreithiol, safonau ISO a datblygu ein ffeiliau rheoli risg | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Bydd pennu eich meini prawf ar gyfer derbynioldeb risg yn llywio dyluniad eich adnoddau amcangyfrif risg. Bydd data a gesglir yn ystod eich gweithgareddau rheoli risg hefyd yn llywio eich ffeiliau technegol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae rheoli risg yn rhoi boddhad - mae'n meithrin tîm sydd â nod cyffredin o wella canlyniadau cleifion trwy wneud eich dyfeisiau mor ddiogel â phosibl | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 6: 7.6 Control of monitoring and measuring equipment

Caption Examples

A leader's role is not about being in charge; it's about taking care of those in their charge. Leadership is about having both empathy and perspective and providing a clear strategy for staff | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Although top management may not deal with day-to-day design and production, they're still expected to review improvement opportunities related to evolving levels of risk | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Improvement relies upon a cycle of communication that translates top management vision into day-to-day actions; enabling staff feedback on the effectiveness of these actions is crucial | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Nid bod wrth y llyw yw rôl arweinwyr; mae'n ymwneud â gofalu am y rhai sydd yn eu gofal. Mae arweinyddiaeth yn ymwneud â chael empathi a phersbectif a rhoi strategaeth glir i staff | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Er nad yw’r uwch reolwyr, o bosibl, yn ymdrin â dylunio a chynhyrchu o ddydd i ddydd, mae disgwyl iddynt o hyd i adolygu cyfleoedd gwella sy'n gysylltiedig â lefelau risg sy'n datblygu | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae gwelliant yn dibynnu ar gylchred o gyfathrebu sy'n trosi gweledigaeth uwch reolwyr yn gamau gweithredu o ddydd i ddydd; mae galluogi adborth staff ar effeithiolrwydd y camau hyn yn hanfodol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 7: Fundamentals_Medical Imaging

Caption Examples

The scale and complexity of a quality management system is an inherent part of consistently ensuring patient safety. A quality manual translates our complex system into a useful tool | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Let us explore some tips for writing your quality manual for ISO 13485 | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

A quality manual is an instruction manual on operating your quality management system. It requires us to consider how our documents and processes relate to one another and clauses within 13485 | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae maint a chymhlethdod system rheoli ansawdd yn rhan gynhenid ​​o sicrhau diogelwch cleifion yn gyson. Mae llawlyfr ansawdd yn trosi ein system gymhleth yn adnodd defnyddiol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Gadewch inni edrych ar rai awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu eich llawlyfr ansawdd ar gyfer ISO 13485 | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Llawlyfr cyfarwyddiadau ar weithredu eich system rheoli ansawdd yw llawlyfr ansawdd. Mae’n ei gwneud yn ofynnol i ni ystyried sut mae ein dogfennau a’n prosesau’n perthyn i’w gilydd a chymalau yn 13485 | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 8: Fundamentals_Software

Caption Examples

Custom medical devices attract interesting but potentially unrealistic ideas. Expanding what’s possible is part of our field, and ensure you are operating within regulatory constraints | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

'Scope' means defining the boundaries and applicability of the activities your organisation carries out against ISO 13485 | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

A well-defined scope can help structure ideas from a medical team and focus you on creating safe solutions with specific design characteristics required for individual patients | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae dyfeisiau meddygol wedi’u teilwra’n denu syniadau diddorol ond afrealistig o bosibl. Mae ehangu’r hyn sy’n bosibl yn rhan o’n maes, a sicrhau eich bod yn gweithredu’n unol â chyfyngiadau rheoleiddiol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae ‘cwmpas’ yn golygu pennu ffiniau a chymhwysedd y gweithgareddau a wneir gan eich sefydliad yn erbyn ISO 13485 | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Gall cwmpas pendant helpu i strwythuro syniadau tîm meddygol a gwneud i chi ganolbwyntio ar greu atebion diogel â nodweddion dylunio penodol sy'n ofynnol ar gyfer cleifion unigol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 9: Fundamentals_Manufacturing

Caption Examples

Our vision: We believe top healthcare should be available on an all-inclusive global level. No matter who you are or where you're from, world-class healthcare should be available to you | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

As a bold, outward-facing & inspiring statement, our quality policy incorporates our vision & mission, which helps us create measurable objectives | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

A quality policy is not a tick box exercise. It is an affirmative statement of your organization's values. Use this as an opportunity to inspire people both inside & outside your organization | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Ein gweledigaeth: Credwn y dylai'r gofal iechyd gorau fod ar gael ar lefel fyd-eang hollgynhwysol. Does dim gwahaniaeth pwy ydych chi neu o ble rydych chi'n dod, dylai gofal iechyd o safon fyd-eang fod ar gael i chi | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Fel datganiad mentrus, allblyg ac ysbrydoledig, mae ein polisi ansawdd yn ymgorffori ein gweledigaeth a’n cenhadaeth, sy’n ein helpu i greu amcanion mesuradwy | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Nid ymarfer ticio’r blychau yw polisi ansawdd. Datganiad cadarnhaol ydyw o werthoedd eich sefydliad. Defnyddiwch hwn fel cyfle i ysbrydoli pobl oddi mewn ac oddi allan i'ch sefydliad | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

Lecture 10_Fundamentals: Materials

Caption Examples

In the Custom Medical Devices: Device Design short course, we cover materials used for manufacturing implants and surgical cutting guides. With the fundamental knowledge of material properties, we can create effective devices for our patients.

...

...

Caption Examples - Welsh

Yn y cwrs byr Dyfeisiau Meddygol Personol: Dylunio Dyfeisiau, rydym yn ymdrin â deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer gweithgynhyrchu mewnblaniadau a chanllawiau torri llawfeddygol. Gyda'r wybodaeth sylfaenol am briodweddau materol, gallwn greu dyfeisiau effeithiol i'n cleifion.

..

..

Horizontal orientation

Vertical orientation

Download: 

Download: 

Download: 

__Lecture 11: Fundamentals_Materials Testing

Caption Examples

Custom medical devices are life-changing. Managing resources can help make these services more cost-effective and safer, leading to a greater number of benefits for more people | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Resources are the most significant investments for organisations, encompassing finances, staff, equipment, physical space, technology and time | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Resource management allows your organisation to react effectively to the needs of patients & medical teams. Whether you're part of a large or small team, organisational resources are precious | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae dyfeisiau meddygol wedi’u teilwra’n newid bywydau. Gall rheoli adnoddau helpu i wneud y gwasanaethau hyn yn fwy cost-effeithiol a mwy diogel, gan arwain at fwy o fanteision i fwy o bobl  | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Adnoddau yw'r buddsoddiadau mwyaf arwyddocaol i sefydliadau, sy’n cynnwys cyllid, staff, offer, gofod ffisegol, technoleg ac amser | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae rheoli adnoddau’n caniatáu i'ch sefydliad ymateb yn effeithiol i anghenion cleifion a thimau meddygol. P'un a ydych yn rhan o dîm mawr neu fach, mae adnoddau sefydliadol yn werthfawr | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 12: Fundementals_Design for manufacture and human factors

Caption Examples

Preparing for the unexpected & preventing harm before it occurs, is a central theme in risk management. Let’s discover how to identify, evaluate & reduce the impact of these risks | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Failure Modes, Effects & Critical Analysis, or FMECA, is a risk assessment tool to help detect & manage risks associated with your medical device or process, we use a process FMECA | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Systematically evaluating & controlling risks forms the backbone of risk management activities, which helps to safely bring the benefits of custom medical devices to a greater number of people | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae paratoi at yr annisgwyl ac atal niwed cyn iddo ddigwydd yn thema ganolog mewn rheoli risg. Gadewch i ni ddarganfod sut i nodi, gwerthuso a lleihau effaith y risgiau hyn | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Adnodd asesu risg yw Dulliau Methiant, Effeithiau a Dadansoddi Beirniadol, neu FMECA, i helpu i ganfod a rheoli risgiau sy'n gysylltiedig â'ch dyfais neu’ch proses feddygol, rydyn ni’n defnyddio FMECA proses | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Gwerthuso a rheoli risgiau’n systematig yw asgwrn cefn gweithgareddau rheoli risg, sy'n helpu i gyflwyno buddion dyfeisiau meddygol wedi’u teilwra i fwy o bobl mewn modd diogel | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 13: Fundamentals_Segmentation

Caption Examples

The safety & performance of medical devices is of utmost importance, let's look at how technical files and clinical evaluation reports produce a body of evidence to facilitate regulatory review | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

To create technical files for medical devices, separate them by their intended purpose, like orbital floors and cranioplasty plates; you'll need a technical file for each device subcategory | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Technical file creation, clinical evaluations & risk management are closely interwoven; containing all evidence to prove your medical devices are safe for use | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae diogelwch a pherfformiad dyfeisiau meddygol o'r pwys mwyaf, gadewch i ni edrych ar sut mae ffeiliau technegol ac adroddiadau gwerthuso clinigol yn creu corff o dystiolaeth i hwyluso adolygiadau rheoleiddiol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Er mwyn creu ffeiliau technegol ar gyfer dyfeisiau meddygol, gwahanwch nhw yn ôl eu pwrpas bwriadedig, fel gwaelodion creuol a phlatiau cranioplasti; bydd angen ffeil dechnegol arnoch ar gyfer pob is-gategori dyfais | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae creu ffeiliau technegol, gwerthuso clinigol a rheoli risg wedi'u cydblethu'n glòs; maen nhw’n cynnwys yr holl dystiolaeth i brofi bod eich dyfeisiau meddygol yn ddiogel i'w defnyddio | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 14: Fundamentals_Surgical Tools Library

Caption Examples

The safety & performance of medical devices is of utmost importance, let's look at how technical files and clinical evaluation reports produce a body of evidence to facilitate regulatory review | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

To create technical files for medical devices, separate them by their intended purpose, like orbital floors and cranioplasty plates; you'll need a technical file for each device subcategory | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Technical file creation, clinical evaluations & risk management are closely interwoven; containing all evidence to prove your medical devices are safe for use | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae diogelwch a pherfformiad dyfeisiau meddygol o'r pwys mwyaf, gadewch i ni edrych ar sut mae ffeiliau technegol ac adroddiadau gwerthuso clinigol yn creu corff o dystiolaeth i hwyluso adolygiadau rheoleiddiol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Er mwyn creu ffeiliau technegol ar gyfer dyfeisiau meddygol, gwahanwch nhw yn ôl eu pwrpas bwriadedig, fel gwaelodion creuol a phlatiau cranioplasti; bydd angen ffeil dechnegol arnoch ar gyfer pob is-gategori dyfais | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae creu ffeiliau technegol, gwerthuso clinigol a rheoli risg wedi'u cydblethu'n glòs; maen nhw’n cynnwys yr holl dystiolaeth i brofi bod eich dyfeisiau meddygol yn ddiogel i'w defnyddio | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

__Lecture 15: Fundamentals_Importing into Freeform

Caption Examples

The safety & performance of medical devices is of utmost importance, let's look at how technical files and clinical evaluation reports produce a body of evidence to facilitate regulatory review | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

To create technical files for medical devices, separate them by their intended purpose, like orbital floors and cranioplasty plates; you'll need a technical file for each device subcategory | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Technical file creation, clinical evaluations & risk management are closely interwoven; containing all evidence to prove your medical devices are safe for use | study Custom Medical Devices with @cardiffmet @pdr_spd | @PDR_Design @CardiffMetCSSHS

Caption Examples - Welsh

Mae diogelwch a pherfformiad dyfeisiau meddygol o'r pwys mwyaf, gadewch i ni edrych ar sut mae ffeiliau technegol ac adroddiadau gwerthuso clinigol yn creu corff o dystiolaeth i hwyluso adolygiadau rheoleiddiol | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Er mwyn creu ffeiliau technegol ar gyfer dyfeisiau meddygol, gwahanwch nhw yn ôl eu pwrpas bwriadedig, fel gwaelodion creuol a phlatiau cranioplasti; bydd angen ffeil dechnegol arnoch ar gyfer pob is-gategori dyfais | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Mae creu ffeiliau technegol, gwerthuso clinigol a rheoli risg wedi'u cydblethu'n glòs; maen nhw’n cynnwys yr holl dystiolaeth i brofi bod eich dyfeisiau meddygol yn ddiogel i'w defnyddio | astudiwch Ddyfeisiau Meddygol Wedi’u Teilwra gyda @MetCaerdydd @SPD_PDR @dylunio_pdr

Horizontal orientation

Vertical orientation

Lecture 16: Design_Orbital Floor

Caption Examples

Our eyes are our extraordinary. They’re our bodies most highly developed sensory organs with more than 2 million moving parts. So, when the orbital floor or medial wall is damaged, it can hugely impact our quality of life.

 

Our goal is to correct conditions such as double vision. This means restoring the pre-injury shape of the orbit, to support the globe position, and to prevent herniation of the orbital structures into the maxillary sinuses.

In orbital floor reconstruction, ensure you use prominent landmark anatomy points that will help the implant to locate during surgery and to prevent the implant sliding along the orbital rim. 

 

Check with your manufacturers guidelines about minimum wall thickness to ensure your design is suited to, and strong enough for additive manufacturing.

From thresholding correctly to using the uninjured orbital floor or medial wall as a template, we can construct a permanent, single use, custom, onlay implant to help restore globe positioning and function to the eye.

Caption Examples - Welsh

Ein llygaid yw ein rhyfeddol. Nhw yw ein cyrff organau synhwyraidd mwyaf datblygedig gyda mwy na 2 filiwn o rannau symudol. Felly, pan fydd y llawr orbital neu'r wal ganol yn cael ei niweidio, gall effeithio'n aruthrol ar ansawdd ein bywyd.

 

Ein nod yw cywiro amodau fel golwg dwbl. Mae hyn yn golygu adfer siâp yr orbit cyn-anaf, i gynnal safle'r glôb, ac i atal herniation o'r strwythurau orbitol i'r sinysau maxillary.

Wrth ail-greu llawr orbitol, sicrhewch eich bod yn defnyddio pwyntiau anatomeg tirnod amlwg a fydd yn helpu'r mewnblaniad i leoli yn ystod llawdriniaeth ac i atal y mewnblaniad rhag llithro ar hyd ymyl yr orbital.

 

Gwiriwch â chanllawiau eich gwneuthurwr ynghylch isafswm trwch wal i sicrhau bod eich dyluniad yn addas ar gyfer gweithgynhyrchu ychwanegion, ac yn ddigon cryf ar ei gyfer.

O drothwyo'n gywir i ddefnyddio'r llawr orbitol heb ei anafu neu'r wal ganol fel templed, gallwn adeiladu mewnblaniad parhaol, untro, wedi'i deilwra, i helpu i adfer lleoliad y glôb a'i swyddogaeth i'r llygad.

Horizontal orientation

Lecture 17: Design_Cranioplasty

Caption Examples

Cranioplasty surgery repairs or reconstructs the skull. This type of surgery is typically performed after the skull has been damaged by trauma or after a portion has been removed to treat a brain injury or tumour.

Surgeons may also use custom cutting guides to create pre-defined resections of the cranium ready for cranioplasty reconstruction.

We have learned the principles behind designing a custom cranioplasty plate, including manufacturing and surgical considerations, design verification and validation, and the importance of a multidisciplinary approach.

Caption Examples - Welsh

Llawdriniaeth cranioplasti yn atgyweirio neu'n ail-greu'r benglog.
Mae'r math hwn o lawdriniaeth yn cael ei berfformio fel arfer ar ôl i'r benglog gael ei niweidio gan drawma neu ar ôl i ran ohono gael ei dynnu i drin anaf i'r ymennydd neu diwmor.
Gall llawfeddygon hefyd ddefnyddio canllawiau torri wedi'u teilwra i greu echdoriadau wedi'u diffinio ymlaen llaw o'r craniwm yn barod ar gyfer ail-greu cranioplasti.

Rydym wedi dysgu'r egwyddorion y tu ôl i ddylunio plât cranioplasti wedi'i deilwra, gan gynnwys ystyriaethau gweithgynhyrchu a llawfeddygol, dilysu a dilysu dyluniad, a phwysigrwydd ymagwedd amlddisgyblaethol.

Horizontal orientation

Lecture 17: Design_Zygomatic

Caption Examples

Accurate post-traumatic restoration of the midface bones requires a combination of custom surgical guides and implants.

Procedures typically entail complex osteotomies of small bone fragments that require precision fixing in a more anatomically correct position.

It is essential to ensure the guides and implants are small enough for use within the surgical incisions as access is often limited.

Designing the surgical guides and implants can be achieved using many different tools. Let's ere the 'layer' and 'emboss with curve' tools.

Intricate details of facial bony anatomy make post trauma reconstruction hugely challenging.

We have learned how computer aided technology and working with surgical teams can create intricate guides and implants that restore aesthetics and function.

This can be truly life changing for those who have undergone significant trauma.

Caption Examples - Welsh

Mae adferiad cywir ar ôl trawma o esgyrn y wyneb canol yn gofyn am gyfuniad o ganllawiau llawfeddygol wedi'u teilwra a mewnblaniadau. Mae gweithdrefnau fel arfer yn cynnwys osteotomïau cymhleth o ddarnau bach o asgwrn y mae angen eu gosod yn fanwl gywir mewn safle mwy anatomegol gywir. Mae'n hanfodol sicrhau bod y canllawiau a'r mewnblaniadau yn ddigon bach i'w defnyddio o fewn y toriadau llawfeddygol gan fod mynediad yn aml yn gyfyngedig.

Gellir dylunio'r canllawiau llawfeddygol a'r mewnblaniadau gan ddefnyddio llawer o wahanol offer. Gadewch i ni edrych ar yr offer 'haen' a 'boglynnu â chromlin'.

Mae manylion cymhleth anatomeg esgyrnog yr wyneb yn gwneud adlunio ar ôl trawma yn hynod heriol.
Rydym wedi dysgu sut y gall technoleg gyda chymorth cyfrifiadur a gweithio gyda thimau llawfeddygol greu canllawiau a mewnblaniadau cymhleth sy'n adfer estheteg a gweithrediad.
Gall hyn newid bywyd y rhai sydd wedi dioddef trawma sylweddol.

Horizontal orientation

Lecture 18: Design_Fibula Freeflap

Caption Examples

Fibula-free flap reconstruction of the mandible is complex and delicate. It typically involves multiple surgical disciplines focusing on different elements of the procedure.

For this reason, 3D surgical planning and custom medical devices play an important role in improving safety and efficiency.

There are different methods for creating a fibula flap implant, let us review anatomical considerations, using pre-designed countersinks and using the 'ridge' tool.

Caption Examples - Welsh

Mae ail-greu fflap di-ffibwla o'r mandible yn gymhleth ac yn dyner. Yn nodweddiadol mae'n cynnwys disgyblaethau llawfeddygol lluosog sy'n canolbwyntio ar wahanol elfennau o'r weithdrefn. Am y rheswm hwn, mae cynllunio llawfeddygol 3D a dyfeisiau meddygol arferol yn chwarae rhan bwysig wrth wella diogelwch ac effeithlonrwydd.

Mae yna wahanol ddulliau ar gyfer creu mewnblaniad fflap ffibwla, gadewch inni adolygu ystyriaethau anatomegol, gan ddefnyddio gwrthsoddau wedi'u cynllunio ymlaen llaw a defnyddio'r offeryn 'crib'.

Horizontal orientation

bottom of page